Direkt

Statut stranke

Na temelju članka 10. Zakona o političkim strankama (»Narodne novine« br. 76/93, 111/96, 164/98, 36/01 i 1/07) Skupština stranke Pametno održana u Splitu donjela je promijenjeni

STATUT
političke stranke DIREKT

OPĆE ODREDBE

Temeljne vrijednosti i ciljevi
Članak 1.

(1)STRANKA DIREKT djeluje kao grupa slobodnih i ravnopravnih članova koji dijele temeljne vrijednosti: sloboda mišljenja, izbora i djelovanja; zaštita ljudskih prava; promicanje demokracije; vladavina prava; socijalna uključenost; odgovorno i transparentno upravljanje javnim dobrima; regionalni razvoj; građanska proaktivnost te ekonomija koja uključuje zaštitu okoliša i stvaranje dobrobiti za cijelo društvo.
(2) U ostvarivanju temeljnih vrijednosti i ciljeva Stranka koristi demokratska sredstva, isključujući nedemokratske, totalitarne ili druge nasilne metode te sve oblike nesnošljivosti.

Predmet Statuta
Članak 2.

(1) Ovim Statutom (u daljnjem tekstu: Statut) uređuje se i utvrđuje: naziv i sjedište, znak, predstavljanje i zastupanje Stranke, ciljevi i način djelovanja, članstvo, ustrojstvene oblike, upravna tijela i načine njihova izbora i opoziva, trajanje mandata te način odlučivanja, prestanak i postupak s imovinom u slučaju prestanka rada, sredstva za rad i druga pitanja od interesa za članstvo i rad Stranke.
(2) Izrazi koji se koriste u Statutu, a imaju rodno značenje odnose se jednako na muški i ženski rod.

Naziv, sjedište i područje djelovanja Stranke
Članak 3.

(1) Naziv Stranke je: Direkt
(2) Sjedište Stranke je u Splitu.
(3) Stranka djeluje u Republici Hrvatskoj.
(4) Stranka može djelovati i u inozemstvu u skladu s pravnim poretkom Republike Hrvatske, pravnim poretkom države u kojoj djeluje i Statutom.

Obilježja Stranke
Članak 4.

(1) Znak Stranke je logotip riječi Direkt. Logotip je složen u jednom redu, prvo slovo je veliko, a ostala su pisana. Na kraju je točka.
(2) Pečat Stranke je pravokutnog oblika na kojem se u pravilnom rasporedu nalazi znak Stranke.

Način djelovanja
Članak 5.

(1) Stranka je samostalna politička stranka i djeluje u skladu sa svojim temeljnim vrijednostima i aktima Stranke.
(2) Stranka može, u svrhu ostvarivanja programskih ciljeva surađivati s političkim i nepolitičkim organizacijama u Republici Hrvatskoj. Stranka se može učlaniti u međunarodne političke i nepolitičke organizacije. Prijedlog odluke o tome donosi Predsjedništvo Stranke, a potvrđuje ili odbacuje SkupštinaStranke.

Javnost rada
Članak 6.

(1) Rad i djelovanje Stranke je javno.
(2) Javnost rada i djelovanja Stranke ostvaruje se izjavama i priopćenjima za medije, objavama na internetskim stranicama, društvenim mrežama i održavanjem javnih skupova.
(3) Tijela Stranke mogu po potrebi raspravljati i odlučivati bez prisutnosti javnosti ukoliko je to u interesu donošenja realnih i nepristranih odluka.

 

ČLANSTVO

Pretpostavke za stjecanje članstva
Članak 7.

Članom Stranke može postati svaki punoljetan i poslovno sposoban državljanin Republike Hrvatske koji prihvaća Program i Statut Stranke i ispunjava ostale pretpostavke određene ovim Statutom.

Postupak učlanjenja
Članak 8.

(1) Članom Stranke postaje se ispunjavanjem pristupnice te upisom u Registar članova.
(2) Odluku o primanju u članstvo donosi Predsjedništvo Ogranka u kojem potencijalni član ima prijavljeno prebivalište ili boravište.
(3) Ako ne postoji ogranak, odluku o primanju u članstvo donosi Predsjedništvo Podružnice ili ako ne postoji podružnica Predsjedništvo Stranke.
(4) Tijelo koje obavlja upis zadržava diskrecijsko pravo odbiti upis u Stranku potencijalnog člana ako za to postoje opravdani razlozi uz obvezno pisano obrazloženje odluke višem ustrojstvenom obliku.
(5) Ako na određenom teritoriju nema ustrojstvenog oblika, član privremeno pripada najbližoj teritorijalnom ustrojstvenom obliku.
(6) Kao datum učlanjenja smatrat će se datum upisa u Registar članova
(7) Evidenciju članstva vodi Središnji ured u Registru članova

Počasno članstvo
Članak 9.

(1) Počasni članovi su članovi koji ne sudjeluju odlučivanjem u radu Stranke (osobnim izborom ili odlukom Predsjedništva), no pružaju podršku svojom aktivnošću, te novčanom ili materijalnom potporom i tako doprinose ostvarivanju programa Stranke. Počasni članovi mogu iznositi svoja mišljenja i prijedloge, ali nisu dužni plaćati članarinu, ne mogu birati ili biti birani u tijela Stranke, niti glasovati prilikom donošenja odluka. (2) Odluku o prelasku iz počasnog u redovno članstvo i obrnuto donosi Predsjedništvo Ogranka u kojem je član prijavljen ili ukoliko ne postoji ogranak, odluku donosi Predsjedništvo Podružnice ili ako ne postoji podružnica Predsjedništvo Stranke.
(2)

Prava i obveze člana
Članak 10.

Prava i obveze člana Stranke su:
– biti upoznat s aktivnostima i radom Stranke
– sudjelovati u stranačkim aktivnostima i radu
– zastupati i promicati Program i interese Stranke
– birati i biti biran u tijela Stranke
– ravnopravno ostvarivati druga prava i pridržavati se Statuta, te ostalih akata i odluka tijela Stranke.

Prestanak članstva
Članak 11.

(1) Članstvo u Stranci prestaje:
– smrću člana
– pisanom izjavom o istupanju iz Stranke
– članu koji je pravomoćno osuđena za kaznena djela korupcije, gospodarskog kriminala, organiziranog kriminala, djela protiv slobode i prava čovjeka i građanina i protiv vrijednosti zaštićenih međunarodnim pravom
– isključenjem člana, ako član: narušava svojim djelovanjem Statut, Program, temeljne vrijednosti do kojih drži Stranka ili nanese štetu interesima i ugledu Stranke,
(2) U slučaju da se protiv člana Stranke pokrene kazneni postupak za kaznena djela iz prethodnog stavka , sva članska prava i obveze odlukom Predsjednika stavljaju se u mirovanje do završetka kaznenog postupka. U slučaju pravomoćne osuđujuće presude člana se automatizmom briše iz Registra članova
(3) Odluku o isključenju iz razloga navedenih u stavku (1) donosi Predsjedništvo Stranke na temelju prijedloga bilo kojeg člana Stranke. Isključeni član može podnijeti žalbu Nadzornom odboru Stranke u roku 8 dana od primitka odluke Predsjedništva. Nadzorni odbor Stranke mora odlučiti o žalbi u roku od trideset dana od primitka žalbe i njegova odluka je konačna. Do konačnosti odluke prava i dužnosti člana miruju.

Revizija članstva
Članak 12.

(1) U mandatnom četverogodišnjem razdoblju obvezno se provodi revizija članstva po ograncima nakon lokalnih izbora, a prije izbora za središnja tijela Stranke i tijela
ustrojstvenih oblika.
(2) Predsjedništvo Stranke može zatražiti reviziju članstva u pojedinom Ogranku ili Podružnici i izvan roka navedenog u stavku 1. ovog članka ukoliko postoji sumnje da evidencija članstva bitno odudara od stvarnog stanja

 

USTROJ STRANKE

Ustrojstveni oblici stranke
Članak 13.

(1) Ustrojstveni oblici Stranke su ogranci i podružnice u Republici Hrvatskoj, te ogranci i organizacije u inozemstvu.
(2) Odluku o osnivanju i raspuštanju ustrojstvenih oblika donosi Predsjedništvo.
(3) Predsjedništvo može imenovati povjerenike za pojedine ustrojstvene oblike i odrediti im ovlasti i dužnosti do osnivanja istih.

Ogranak
Članak 14.

(1) Temeljni ustrojstveni oblik je ogranak.
(2) Ogranci se osnivaju za područje općine ili grada
(3) Ogranak se može osnovati ako na području općine ili grada ima najmanje tri člana potrebna za rad tijela ogranka. Ako se zbog bilo kojeg razloga broj članova u nekom ogranku smanji na manje od tri, ogranak se smatra raspuštenim.
(4) Tijela ogranka su skupština, predsjedništvo ogranka i predsjednik ogranka.

Podružnica
Članak 15.

(1) Podružnica se osniva za šire regionalno područje.
(2) Tijela podružnice su skupština,predsjedništvo podružnice i predsjednik podružnice.

Izbor članova tijela ustrojstvenih oblika
Članak 16.

(1) Članove predsjedništva i predsjednika ustrojstvenog oblika bira Skupština istog.

Način djelovanja ustrojstvenih oblika
Članak 17.

(1) Svaki ustrojstveni oblik djeluje kao dio Stranke i provodi samostalno na svojem području politiku Stranke.
(2) Svaki ustrojstveni oblik ima slobodu djelovanja ako je djelovanje u skladu s temeljnim vrijednostima Stranke.
(3) Sva pitanja vezana za ustrojstvo i način rada ustrojstvenih oblika, a koja nisu uređena ovim Statutom bit će regulirana posebnim Pravilnikom o ustroju Stranke koji donosi skupština Stranke

Središnja tijela stranke
Članak 18.

(1) Središnja tijela Stranke su:
        – Skupština,
        – Predsjedništvo,
        – Predsjednik,
        – Podpredsjednik
        – Tajnik,
        – Nadzorni odbor.
(2) Sazivanje sjednica svih središnjih tijela Stranke provodi se elektroničkom poštom.
(3) Dokumenti o kojima se vodi javna rasprava u Stranci dostavljaju se svim članovima elektroničkom poštom.
(4) Nakon što ih usvoje nadležna tijela, svi dokumenti objavljuju se na web-stranicama Stranke i time se smatra da su dostavljeni svim tijelima, članovima i ustrojstvenim oblicima Stranke.
(5) Profesionalna zapošljavanja u Stranci reguliraju se posebnim pravilnikom koji donosi Predsjedništvo Stranke.

Skupština stranke
Članak 19.

(1) Skupština Stranke je najviše tijelo upravljanja Strankom. Skupštinu Stranke čine svi redovni članovi Stranke dok njihov broj ne iznosi 300, a nakon što broj članova Stranke dosegne broj od 301 člana Stranke, članove skupštine čine predstavnici ogranaka s cijelog područja njenog djelovanja i to tako da Predsjedništvo Ogranka imenuje za prvih 3-10 redovnih članova jednog i za svakih sljedećih 10 redovnih članova po jednog svog delegata u Skupštinu Stranke.
(2) Odluku o broju članova Skupštine utvrđuje Predsjedništvo Stranke 30 dana prije održavanja Skupštine.

Članak 20.

(1) Skupština može biti redovna, izvanredna i izborna.
(2) Redovna skupština saziva se najmanje jednom godišnje, a saziva je Predsjednik temeljem odluke Predsjedništva Stranke, te Predsjednik njome zasjeda.
(3) Izborna skupština održava se u pravilu jednom u 4 godine, a obavezno dva mjeseca prije isteka mandata središnjih tijela stranke. Izbornu skupštinu saziva Predsjednik temeljem odluke Predsjedništva Stranke. Odluka Predsjedništva Stranke sadrži upute o kandidacijskom postupku, načinu glasovanja i utvrđivanju rezultata.
(4) Izvanredno zasjedanje Skupštine uz prilaganje dnevnog reda Predsjedništvu mogu sazvati:

 • Predsjednik,
 • Predsjedništvo Stranke natpolovičnom odlukom,
 • Nadzorni odbor natpolovičnom odlukom,
 • najmanje 25% članova Stranke.

(5) Ako Predsjedništvo nije u mogućnosti ili ne želi sazvati sjednicu Skupštine po prijedlogu predlagatelja iz st. 4. ovog članka te svoju odluku ne dostavi tim predlagateljima u roku od 8 dana od dana podnošenja zahtjeva, tada su Nadzorni odbor ili najmanje 25% članova Stranke, ovlašteni sazvati izvanrednu sjednicu Skupštine.

Članak 21.

(1) Rok za dostavu poziva i dnevnog reda članovima je najmanje tjedan dana prije održavanja Skupštine elektroničkom poštom.

Članak 22.

(1) Skupština Stranke može pravovaljano donositi odluke ako joj prisustvuje više od 50% ukupnog broja članova, a odluke se donose natpolovičnom većinom glasova prisutnih. Ukoliko se ne odazove natpolovična većina, sjednica se odgađa na pola sata te se ponovno nastavlja, s tim da za njenu pravovaljanost u ovom slučaju mora biti prisutna 1/3 članova Skupštine, a odluke se donose natpolovičnom većinom prisutnih.

(2) Skupština Stranke:

 • bira i razrješava Predsjednika, Potpredsjednika,Tajnika te članove Predsjedništva i Nadzornog odbora,
 • donosi Statut te izmjene i dopune Statuta,
 • donosi i mijenja Program Stranke,
 • razmatra i usvaja financijski plan i program rada Stranke,
 • razmatra i usvaja financijska izvješća i izvješća o radu Stranke
 • potvrđuje ili odbacuje prijedlog Predsjedništva o učlanjenju u koalicije i međunarodne asocijacije srodnih stranaka, donosi odluku o prestanku rada Stranke

Predsjednik i Potpredsjednik Stranke
Članak 23.

(1) Predsjednik se bira iz redova članova Stranke glasovanjem na Skupštini Stranke na mandat od 4 godine. Ista osoba može biti birana najviše dva mandata na ovu funkciju. Predsjednik za svoj rad odgovara Skupštini Stranke i odgovoran je za provođenje odluka iste.
(2) Kandidature za Predsjednika prima Predsjedništvo te sastavlja izbornu lista kandidata. Kandidati za Predsjednika, uz životopis, prilažu prijedlog za potpredsjednika Stranke, moraju napisati prijedlog plana i programa rada za period mandata, koji se dostavljaju najmanje 10 dana prije izborne skupštine.
(3) Predsjednik i potpredsjednik se biraju u dva kruga glasovanja na istoj sjednici Skupštine u slučaju ako u prvom krugu ne dobije natpolovičnu većinu. Dva para kandidata koji dobiju najviše glasova idu u izbor u drugom krugu. Glasovanje je tajno. Predsjednik i potpredsjednik postaju članovi koji dobiju više glasova Skupštine.

(4) Postupak izbora novog Predsjednika i Podpredsjednika pokreće se u ovim slučajevima:

 • redovitim reizborom svake četiri godine,
 • po zahtjevu Predsjednika,
 • ukoliko na zahtjev 2/3 Predsjedništva (6 članova), Skupština izglasa nepovjerenje Predsjedniku i Podpredsjedniku,
 • ukoliko na pismeni zahtjev 1/3 članova Skupštine, Skupština izglasa nepovjerenje Predsjedniku i Podpredsjedniku.

Članak 24.
(1) Predsjednik:

 • predstavlja i zastupa Stranku,
 • saziva i predsjedava Skupštinom i sjednicama Predsjedništva,
 • brine se o izvršavanju odluka Skupštine,
 • promiče Stranku zajedno sa svim ostalim članovima Stranke,
 • obavlja i druge poslove utvrđene ovim Statutom i drugim općim aktima Stranke,
 • podnosi godišnje izvješće o radu Skupštini i Nadzornom odboru Stranke.

Članak 25.

(1) Potpredsjednik zamjenjuje Predsjednika u slučaju privremene nemogućnosti obavljanja zadataka iz članka 24.
(2) U slučaju odsutnosti duže od 3 mjeseca, Predsjedništvo pokreće postupak za izbor novog Predsjednika.

Članak 26.

(1) Stranku predstavljaju i zastupaju Predsjednik i Potpredsjednik stranke.

Tajnik stranke
Članak 27.

(1)Tajnik Stranke se bira iz redova članova Stranke glasovanjem na Skupštini Stranke. Mandat Tajnika Stranke traje 4 godine.
(2)Tajnik Stranke djeluje u skladu s ovlastima koje mu povjeri Predsjedništvo Stranke.
(3)Tajnik upravlja radom Središnjeg ureda, operativnog tijela koje obavlja stručne, administrativne, tehničke i druge opće poslove za tijela Stranke.
(4)Pozicija Tajnika stranke može se odlukom Predsjedništva profesionalizirati.

Predsjedništvo stranke
Članak 28.

(1) Predsjedništvo Stranke je najviše upravno tijelo između dviju Skupština Stranke.
(2) Predsjedništvo Stranke ima 9 članova.
(3) Predsjedništvo čine predsjednik, potpredjednik, tajnik te 6 članova Predsjedništva izabranih na Skupštini. Predsjednik, potpredsjednik i tajnik Stranke su po položaju predsjednik, potpredsjednici i tajnik Predsjedništva.
(4) Predsjedništvo Stranke može, zbog potreba proširenja svojega djelovanja, svojem sastavu priključiti nove članove iz reda redovitih članova Stranke.
(5) O izboru dodatnih članova koji se priključuju Predsjedništvu odlučuje Predsjedništvo većinom glasova svih članova Predsjedništva. Broj kooptiranih članova može biti najviše dva unutar jednog mandata. Predsjedništvo kooptirane članove, nakon što ih jednom izabere, ne može opozvati već to može učiniti samo Skupština stranke.
(6) U slučaju ostavke člana Predsjedništva isti se mora u roku od 3 mjeseca zamijeniti odlukom 2/3 većine članova Predsjedništva i potvrditi na prvoj redovnoj Skupštini stranke.
(7) Sjednice Predsjedništva Stranke saziva Predsjednik i njima predsjeda, najmanje 6 puta godišnje. Predsjedništvo može pravovaljano raditi i donositi odluke ukoliko je prisutna 2/3 većina članova Predsjedništva. Odluke se donose natpolovičnom većinom prisutnih članova Predsjedništva.

(8) Predsjedništvo Stranke:

 • brine o izvršenju usvojenoga programa rada i provedbi odluka Skupštine Stranke,
 • utvrđuje prijedloge programa i planove rada,
 • saziva Skupštinu Stranke,
 • izrađuje prijedlog Statuta, Pravilnika i drugih općih akata koji se podnose Skupštini na razmatranje i prihvaćanje
 • provodi financijski plan, upravlja imovinom i novčanim sredstvima Stranke,
 • na prijedlog Predsjednika podnosi Skupštini završni godišnji račun,
 • jednom godišnje, na prijedlog Predsjednika podnosi Skupštini prijedlog programa rada i financijski plan,
 • imenuje radna tijela prema potrebi te im određuje zadatke,
 • donosi odluku o promjeni adrese sjedišta Stranke,
 • provodi kandidacijski postupak i predlaže Skupštini kandidate za tijela Stranke
 • obavlja i druge poslove predviđene Statutom i drugim općim aktima Stranke.

Članak 29.

(1) Nadzorni odbor se sastoji od tri člana.
(2) Članovi Nadzornog odbora ne smiju obavljati dužnost u niti jednom drugom tijelu Stranke. Članove Nadzornog odbora bira Skupština Stranke, a oni između sebe biraju predsjednika. Mandat Nadzornog odbora traje 4 godine.
(3) Nadzorni odbor može pravovaljano raditi i donositi odluke ukoliko su prisutni svi članovi Nadzornog odbora. Odluke se donose natpolovičnom većinom članova.

(2) Nadzorni odbor Stranke:

 • ocjenjuje statutarnost odluka drugih tijela Stranke,
 • nadzire zakonitost financijskog i materijalnog poslovanje Stranke,
 • nadzire zakonitost djelovanja Stranke,
 • o svom djelovanju i mišljenju izvještava Skupštinu Stranke i tijelo čiji je rad nadziran,
 • donosi konačnu odluku o isključenju člana iz Stranke,
 • obavlja i druge poslove sukladno Statutu.

NAČIN RADA
Izbori za središnja tijela Stranke i tijela ustrojstvenih oblika
Članak 30.

(1) Svi izbori za tijela Stranke i tijela ustrojstvenih oblika su tajni.
(2) Svaki se član Stranke može kandidirati za središnja tijela Stranke i tijela ustrojstvenih oblika pod uvjetima koji su definirani Statutom i ostalim aktima Stranke.
(3) Za pravovaljani izbor kandidati za središnja tijela Stranke ili tijela ustrojstvenih oblika Stranke moraju dobiti većinu glasova prisutnih pod uvjetom da to nije manje od 1/4 od broja članova tijela koje je izbor provelo.
(5) Kandidat za Predsjednika Stranke mora biti član Stranke najmanje godinu dana prije kandidiranja.

Nominiranje kandidata za predstavnička tijela
Članak 31.

(1) Kandidate za predstavnička tijela na svim razinama u Republici Hrvatskoj i Europskom parlamentu nominiraju:

 1. za Predsjednika Republike, zastupnike u Hrvatskom saboru i Europskom parlamentu – Skupština na prijedlog Predsjedništva;
 2. za vijećnike u općinskim i gradskim vijećima – Skupština Ogranka na prijedlog Predsjedništva Ogranka uz prethodno pozitivno mišljenje Predsjedništva Stranke;
 3. za vijećnike u županijskim skupštinama/Skupštini grada Zagreba –Skupština Podružnice na prijedlog Predsjedništva Podružnice na čijem se području nalaze iste uz prethodno pozitivno mišljenje Predsjedništva Stranke; ili ukoliko nema Podružnice Predsjedništvo Stranke na prijedlog Skupština Ogranaka koji djeluju na području iste
 4. za kandidate za načelnike i gradonačelnike – Skupština Ogranka na prijedlog Predsjednštva Ogranaka uz prethodno pozitivno mišljenje Predsjedništva Stranke;
 5. za kandidate za župane i gradonačelnika Zagreba – Skupština Podružnice ili Skupština Ogranka uz prethodno pozitivno mišljenje Predsjedništva Stranke;
 6. za kandidate za tijela mjesne samouprave – Predsjedništvo Ogranaka, odnosno Podružnice;
 7. za odluku o predizbornom ili postizbornom koaliranju s drugom strankom ili strankama Ogranak i Podružnica mora zatražiti prethodno mišljenje Predsjedništva;
 8. eventualne primjedbe Predsjedništva na liste kandidata za vijećnike u predstavničkim tijelima lokalne i regionalne samouprave, odnosno na prijedloge kandidata za izvršnu vlast lokalne i regionalne samouprave, tijela koja imenuju kandidate dužna su razmotriti i obrazloženo na njih odgovoriti. U slučaju neslaganja, odluke su pravovaljane ako su usvojene s 2/3 glasova ukupnog broja članova Skupštine Ogranka

Sredstva za rad
Članak 32.

(1) Sredstva za rad Stranka ostvaruje prihodima od članarine i članskih doprinosa, dobrovoljnih priloga (donacija), imovine u svojem vlasništvu, organizacije stranačkih događanja, prihodima ostvarenim iz sredstava državnog proračuna i proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, kao i iz drugih zakonom dopuštenih izvora.
(2) Stranka ostvarena sredstva koristi za političko djelovanje i ostvarenje svojih političkih ciljeva financiranjem redovnih političkih aktivnosti i troškova izborne promidžbe.

Prestanak rada Stranke
Članak 33.

(1) Stranka može prestati postojati svojom odlukom ili aktom tijela javne vlasti sukladno zakonu.
(2) Odluku o prestanku Stranke donosi Skupština Stranke dvotrećinskom većinom glasova svojih članova.
(3) Odluka o prestanku rada Stranke sadrži i odluku o imovini Stranke.

Prijelazne i završne odredbe
Članak 34.

(1)Statut kao i njegove izmjene i dopune donosi Skupština Stranke većinom glasova ukupnog broja članova Skupštine nakon provedene rasprave. Tumačenje odredaba ovog Statuta daje Skupština Stranke.
(2)Tumačenje drugih akata daje Predsjednik Stranke.
(3)Ovaj Statut stupa na snagu danom donošenja, a primjenjuje se danom ovjere od strane nadležnog tijela državne uprave.

U Splitu
18.10. 2023. 

PREDSJEDNIK STRANKE
Kristina Vidan