Direkt

Pravilnik o članstvu i ustroju stranke

Temeljem članka 17. Statuta, Skupština stranke Pametno za Split i Dalmaciju/Direkt na svojoj Redovnoj sjednici održanoj 17. prosinca 2021. god. donijela je:

PRAVILNIK O ČLANSTVU I USTROJU STRANKE

Članak 1.

(1) Ovim se Pravilnikom regulira unutarnji ustroj Stranke Pametno za Split i Dalmaciju te postupak upisa članova i brisanja iz evidencije članstva Stranke Pametno za Split i Dalmaciju (u daljnjem tekstu: Stranka).
(2) Izrazi koji se koriste u ovom Pravilniku, a imaju rodno značenje, koriste se neutralno i odnose se jednako na muški i ženski rod.

Članak 2.

(1) Članom Stranke može postati svaki punoljetan državljanin Republike Hrvatske koji prihvaća Statut i Program Stranke.
(2) Pravovaljanu pristupnicu za učlanjenje u Stranku predstavlja pristupnica koju je član ispunio na službenoj web stranici stranke. Sastavni dio pristupnice je upitnik koji popunjava član zajedno s pristupnicom.
(3) Odluku o primanju u članstvo donosi Predsjedništvo Stranke.
(4) Dužnost je Predsjedništva da bez odgađanja, a najkasnije u roku od 8 dana, kopiju pristupnice dostavi Tajništvu, a izvornik zadrži za sebe.
(5) Tijelo koje obavlja upis zadržava diskrecijsko pravo odbiti upis u Stranku potencijalnog člana ako za to postoje opravdani razlozi uz obvezno obrazloženje odluke.
(6) Odluku o odbijanju upisa tijelo koje obavlja upis dužno je donijeti najkasnije u roku od 15 dana i zajedno s obrazloženjem dostaviti ga članu.
(7) Ako na određenom teritoriju nema ustrojstvenog oblika, član privremeno pripada najbližoj teritorijalnoj organizaciji.
(8) Kao datum učlanjenja smatrat će se datum upisa u Središnji registar članova.
(9) Za ispis iz Registra članova Stranke pravovaljan je zahtjev člana koji osobno dostavi u Središnji ured Stranke pisanim putem ili elektroničkom poštom.
(10) Svaku promjenu podataka upisanih u pristupnicu član je dužan prijaviti u Središnji ured
Stranke najkasnije u roku 15 dana nakon nastanka promjene (prebivalište ili boravište, broj telefona, e-mail).
(11) U slučaju promjene mjesta prebivališta, član je dužan u najkraćem roku (ali ne dužem od 15 dana) prijaviti promjenu elektronskim putem.

ZAPREKE ZA UPIS U STRANKU

Članak 3.

(1) Članom Stranke ne može postati građanin koji je član druge političke stranke registrirane u Republici Hrvatskoj.
(2) Član Stranke ne može biti nitko tko je osuđen za kaznena djela:
a. korupcije,
b. gospodarskog kriminala,
c. organiziranog kriminala,
d. djela protiv slobode i prava čovjeka i građanina Republike Hrvatske i vrijednosti zaštićenih međunarodnim pravom,
e. protiv radnih odnosa i socijalnih osiguranja,
f. protiv osobne slobode,
g. protiv spolne slobode,
h. spolnog zlostavljanja te iskorištavanja djeteta i obiteljskog nasilja,
i. rasne, vjerske, rodne ili druge diskriminacije.

PRAVA I OBVEZE ČLANOVA

Članak 4.

(1) Prava redovnog člana Stranke su:
• sukreirati stranačku politiku prijedlozima na skupštini Stranke,
• birati članove tijela Stranke i biti biran te sudjelovati u radu tijela Stranke,
• biti izvještavan o radu Stranke,
• podnijeti ostavku na dužnost koju obnaša,
• istupiti iz Stranke.

Članak 5.

(1) Svaki redovni član Stranke dužan je:
• poticati rad Stranke,
• provoditi odluke tijela Stranke,
• pridržavati se Statuta, vrijednosti Stranke i aktivno djelovati prema ostvarivanju programa Stranke,
• sudjelovati u djelatnostima Stranke prema svojim kompetencijama, interesima i mogućnostima,
• svojim djelovanjem i ponašanjem štititi interese Stranke te promicati Stranku u javnosti, • čuvati i podizati ugled Stranke, čuvati materijalna dobra, povjerljive informacije i izvršavati preuzete obveze.

ČLANSTVO

Članak 6.

(1) Član Stranke može pripadati Ogranku prema mjestu boravišta ako izvan mjesta prebivališta boravi više od 6 mjeseci u kalendarskoj godini.
(2) U slučajevima iz stavka 1. ovog članka, član Stranke ima pravo kandidiranja na unutarstranačkim izborim.
(3) Članovi Stranke koji imaju prebivalište u Republici Hrvatskoj, a privremeno ili stalno borave u inozemstvu, pripadaju Stranci prema prijavljenom prebivalištu u Republici Hrvatskoj.

MIROVANJE ČLANSTVA

Članak 7.

(1) Član može svoje članstvo staviti u mirovanje zbog osobnih i profesionalnih razloga.
(2) Odluku o početku i prestanku mirovanja članstva donosi, na temelju molbe člana, Predsjedništvo Stranke.
(3) U slučaju da član obavlja funkcije u nekom od tijela stranke, mirovanje članstva znači i mirovanje funkcije. Mirovanje funkcije treba odobriti i tijelo u kojem se funkcija obavlja. U slučaju da tijelo to ne odobri, član mora podnijeti ostavku na funkciju i na njegovo mjesto se bira novi član. Mirovanje funkcije može trajati najviše 6 mjeseci (kumulativno), ili iznimno do sljedeće sjednice tijela koji može izabrati novog člana na tu funkciju.

SUSPENZIJA ČLANSTVA

Članak 8.

(1) Prije izricanja mjere isključenja iz članstva prema članku 13. Statuta Stranke, Predsjedništvo može donijeti prema članovima stranke obrazloženu disciplinsku mjeru suspenzije članstva, na temelju prijedloga bilo kojeg člana Stranke. Odluka se donosi odmah po primitku prijedloga.
(2) Suspenzija znači privremeno oduzimanje prava iz članka 12. Statuta, kao i prava na obnašanje funkcija u Stranci.
(3) Suspenzija može trajati najviše šest mjeseci nakon čega se donosi konačna odluka o statusu članstva.

 

PRESTANAK ČLANSTVA

Članak 9.

(1) Članstvo u Stranci prestaje:
a. istupanjem na temelju pisane izjave člana,
b. brisanjem ako član: da netočne ili neistinite podatke pri pristupanju, premine, pristupi drugoj političkoj stranci,
c. isključenjem, ako član: narušava svojim djelovanjem Statut, Program, etičke i moralne vrijednosti do kojih drži Stranka ili nanese štetu interesima i ugledu Stranke, bude uključen u djelatnost koja predstavlja sukob interesa.
(2) Odluku o isključenju iz navedenih razloga donosi Predsjedništvo Stranke na temelju prijedloga bilo kojeg člana Stranke. Isključeni član može podnijeti žalbu Nadzornom odboru Stranke u roku 8 dana od primitka odluke Predsjedništva. Nadzorni odbor Stranke mora odlučiti o žalbi u roku od trideset dana od primitka žalbe i njegova odluka je konačna. Do konačnosti odluke prava i dužnosti člana miruju.
(3) U slučaju prestanka članstva u Stranci, osoba koja je bivši član mora vratiti fizička i financijska sredstva koja su joj dana radi obavljanja dužnosti u Stranci.

 

REGISTAR ČLANOVA

Članak 10.

(1) Registar članova Stranke vodi i za njega je odgovoran Tajnik Stranke.
(2) Registar članova Stranke tajan je u smislu tajnosti podataka koji su propisani Zakonom o zaštiti osobnih podataka.

Članak 11.
(1) Uvid u Registar članova imaju:
a. Predsjednik i potpredsjednici Stranke,
b. Glavni i Organizacijski tajnik Stranke,
c. nadležna tijela Državne uprave.

 

REVIZIJA ČLANSTVA

Članak 12.

(1) U mandatnom četverogodišnjem razdoblju obvezno se provodi revizija članstva po ograncima.
(2) Predsjedništvo stranke može, na prijedlog Predsjednika, zatražiti reviziju članstva i izvan roka navedenog u stavku 1. ovog članka, a posebno nakon loših izbornih rezultata i/ili ozbiljno poremećenih odnosa unutar Stranke, odnosno postojanja sumnje da evidencija članstva bitno odudara od stvarnog stanja.
(3) U slučaju neizvršavanja revizije članstva predsjednik podružnice dužan je Tajnika koji nije proveo reviziju članstva, prijaviti Nadzornom odboru.

Članak 13.

(1) Odluku o reviziji članstva donosi Predsjedništvo Stranke.
(2) U mandatnom četverogodišnjem razdoblju revizija članstva može se obaviti više puta.
(3) Odluka iz st.1. ovog članka mora biti javno objavljena na službenim stranicama Stranke.
(4) Predsjednik je dužan obavijestiti članove o provedbi revizije članstva putem elektroničke pošte ili putem pisma, članove koji nemaju elektroničku poštu, najmanje 10 dana prije početka provedbe postupka revizije članstva s navedenim mjestom i vremenom održavanja revizije članstva.
(5) Predsjednik ima rok od najduže 30 dana da provede reviziju članstva na način da kontaktira članove i pismeno potvrdi njihovo članstvo putem pošte ili elektronski.
(6) Revidirano stanje članstva predsjednik ogranka dužan je dostaviti predsjedniku ili povjereniku podružnice ili Organizacijskom tajniku te u Središnji ured Stranke u roku 15 dana od dana zaključenja revizije članstva.

 

OGRANCI

Članak 14.

(1) Temeljni ustrojstveni oblik Stranke je ogranak. Ogranak čine najmanje pet članova.
(2) Ogranci Stranke osnivaju se za područje općine, grada ili osnovnih jedinica lokalne samouprave (mjesni odbori, gradski kotarevi ili četvrti).
(3) Ogranak se može osnovati ako na području općine ili grada ima najmanje onoliko članova potrebnih za rad tijela ogranka predviđenih ovim Pravilnikom.
(4) Tijela ogranka su: a. skupština, b. predsjedništvo, c. predsjednik, d. Tajnik.
(5) Skupština bira predsjedništvo, predsjednika i tajnika ogranka.
(6) Osnivačku skupštinu Ogranka saziva povjerenik Stranke kojeg odredi Predsjedništvo.
(7) Najmanje 7 (sedam) dana prije održavanja Osnivačke skupštine povjerenik je dužan od Središnjeg ureda Stranke zatražiti potvrdu o broju članova, čiji je sastavni dio i popis članova Stranke koji pripadaju Ogranku, s pravom glasa.
(8) Pravo odlučivanja na Osnivačkoj skupštini imaju članovi upisani u Registar članova najmanje 7 (sedam) dana prije održavanja Osnivačke skupštine.
(9) Ogranak se smatra osnovanim u trenutku izbora predsjednika Ogranka.
(10) Ulogu kandidacijske komisije na Osnivačkoj skupštini ima povjerenik iz stavka (6) ovog članka.
(11) Radna tijela Osnivačke skupštine su: radno predsjedništvo i verifikacijska komisija te imaju najmanje tri člana.

Članak 15.

(1) Izborna Skupština Ogranka održava se najkasnije 90 (devedeset) dana od održavanja lokalnih izbora. Skupštinu saziva Predsjedništvo ogranka.
(2) Na Izbornoj skupštini punopravno odlučuju članovi koji su upisani u Registar Stranke najmanje 7 (sedam) dana prije održavanja Skupštine.
(3) Odluke Izborne skupštine pravovaljane su ako je nazočno više od 50% ukupnog broja članova. Ukoliko se ne odazove natpolovična većina, sjednica se odgađa na pola sata te se ponovno nastavlja s time da za njenu pravovaljanost u ovom slučaju mora biti prisutna 1/3 članova Skupštine, a odluke se donose natpolovičnom većinom prisutnih.
(4) Za pravovaljani izbor kandidati za dužnosnike i članove središnjih tijela moraju dobiti većinu glasova nazočnih pod uvjetom da to nije manje od 1/4 od broja članova tijela koje provodi izbore.
(5) Radna tijela Izborne skupštine su: radno predsjedništvo i verifikacijska komisija te imaju najmanje tri člana.

Članak 16.

(1) Zahtjev za sazivanje Izvanredne skupštine Ogranka može podnijeti u pisanom obliku najmanje 25% članova Ogranka, Predsjednik ili Predsjedništvo Stranke.
(2) U zahtjevu za sazivanje Izvanredne skupštine moraju se navesti razlozi, predloženi dnevni red i prijedlog odluka.
(3) O opravdanosti razloga za sazivanje Izvanredne skupštine odlučuje Predsjedništvo Stranke.
(4) Predsjednik Ogranka ili Podružnice dužan je sazvati Izvanrednu skupštinu u roku od 30 dana od dana očitovanja Predsjedništva Stranke o opravdanosti zahtjeva.
(5) Na odluke Izvanredne skupštine odgovarajući se primjenjuje članak 16. stavak 3 i 4 ovog Pravilnika.

Članak 17.

(1) Skupština tajnim glasovanjem bira i opoziva predsjednika, tajnika Ogranka i članove Predsjedništva ogranka. Predsjedništvo Ogranka čine predsjednik, tajnik i sljedeći broj biranih članova prema broju članova Ogranka:
• u ograncima do 50 članova bira se do 5 (pet) članova ukupno;
• u ograncima od 51 do 100 članova bira se ukupno 7 (sedam) članova;
• u ograncima s više od 100 članova bira se ukupno 9 (devet) članova.
(2) Svaki član Ogranka može istaknuti svoju kandidaturu za bilo koje tijelo Ogranka.
(3) Članstvo u tijelu Ogranka prestaje ostavkom, prestankom članstva u Stranci ili opozivom.

Članak 18.

(1) Za pravovaljani izbor predsjednika, tajnika i članova Predsjedništva Ogranka odgovarajući se primjenjuje članak 16. stavak 3 i 4 ovog Pravilnika.
(2) Ako se u prvom krugu izbora ne izaberu predsjednik, tajnik i puni sastav Predsjedništva Ogranka, Skupština će odmah provesti drugi krug izbora u koji ulaze po dva kandidata s najviše dobivenih glasova.
(3) U drugom krugu izabrani su kandidati s najviše glasova.
(4) Ako ni u drugom krugu nije izabran predsjednik, radno predsjedništvo raspušta Skupštinu, a novu Skupštinu saziva Predsjedništvo Stranke.
(5) Ako se ni u drugom krugu ne izabere tajnik ili potreban broj članova Predsjedništva, izbor će se održati na novoj Skupštini, koju predsjednik Ogranka mora sazvati u roku od 30 dana.

Članak 19.

(1) Radom Predsjedništva rukovodi predsjednik Ogranka, a u odsutnosti ili spriječenosti mijenja ga tajnik.
(2) Za rad Ogranka i Predsjedništva Ogranka, predsjednik Ogranka odgovara Skupštini, Predsjedništvu Podružnice, Predsjedništvu i Nadzornom odboru Stranke.
(3) Tajnik Ogranka pomaže u radu predsjedniku, vodi dokumentaciju Ogranka, priprema i šaljepozive za sjednice Predsjedništva i Skupštine Ogranka. Zamjenjuje predsjednika Ogranka kad je on spriječen. U suradnji sa Središnjim uredom Stranke kontrolira evidenciju članstva te obavlja i druge poslove prema uputama predsjednika Ogranka.
(4) Tajnik Ogranka ili član Predsjedništva vodi zapisnik na svakoj sjednici Predsjedništva Ogranka. Predsjednik Ogranka dostavlja zapisnik predsjedniku Podružnice i članovima Predsjedništva Ogranka putem elektroničke pošte u roku od 7 dana.

Članak 20.

(1) Prijedlog za opoziv pojedinog člana tijela Ogranka ili tijela u cjelini, u pisanom obliku može podnijeti najmanje 20% članova Skupštine Ogranka, Predsjedništvo Ogranka i Podružnice, predsjednik Ogranka ili Predsjedništvo Stranke.
(2) Prijedlog za opoziv mora biti obrazložen, a dostavlja se predsjedniku Ogranka u pisanom obliku. O opravdanosti zahtjeva odlučuje Predsjedništvo Stranke.
(3) U slučaju opravdanosti prijedloga za opoziv, predsjednik Ogranka dužan je sazvati Izvanrednu skupštinu u roku od 30 dana.
(4) Ako predsjednik Ogranka ne sazove Izvanrednu skupštinu Ogranka, sazvat će je Predsjedništvo Stranke.
(5) U slučaju prestanka članstva u Stranci ili ostavke predsjednika Ogranka, kao i većine članova Predsjedništva Ogranka, predsjednik Podružnice, nakon konzultacija s Predsjedništvom Stranke, sazvat će Izvanrednu izbornu skupštinu Ogranka radi izbora tog tijela.
(6) Na postupak opoziva primjenjuju se pravila koja vrijede i za izbor.
(7) U slučaju prestanka članstva u Stranci ili ostavke člana Predsjedništva Ogranka, Predsjedništvo Ogranka ovlašteno je kooptirati do 1/3 (jedne trećine) ukupnog broja članova Predsjedništva.
(8) Ogranak se smatra raspuštenim ako zbog bilo kojeg razloga broj članova u Ogranku padne na manje od 5 (pet) članova.
(9) Predsjednik Podružnice ili Predsjedništvo dužni su pokrenuti postupak imenovanja povjerenika u roku od 30 (trideset) dana, a ponovni postupak osnivanja Ogranka može početi kada se ostvari uvjet vezan uz broj članova u Ogranku.

Članak 21.

(1) Predsjedništvo Ogranka na prijedlog predsjednika Ogranka donosi program rada Ogranka i program razvoja općine ili grada kao izborni program za lokalne izbore i obnašanje vlasti.

 

PODRUŽNICE

Članak 22.

(1) Podružnica Stranke može se osnovati za područje županije i Grada Zagreba ako na tom području ima najmanje 3 (tri) ogranka.
(2) Tijela podružnice su:
a. skupština,
b. predsjedništvo,
c. predsjednik,
d. tajnik.
(3) Osnivačku skupštinu čine svi članovi Stranke do 100 članova, a više od 100 izabrani delegati, na području za koje se osniva Podružnica. Delegate za Skupštinu Podružnice biraju Predsjedništva ogranaka. Broj delegata određuje se na način da se na svakih započetih tri (3) člana Ogranka bira po jedan delegat.
(4) Osnivačku skupštinu Podružnice saziva povjerenik Stranke kojeg odredi Predsjedništvo Stranke.
(5) Najmanje 15 (petnaest) dana prije održavanja Osnivačke skupštine povjerenik je dužan od Središnjeg ureda Stranke zatražiti potvrdu s popisom ogranaka te brojem i popisom članova s pravom glasa.
(6) Kada Osnivačku skupštinu Podružnice čine delegati ogranaka, povjerenik Podružnice dužan je od Središnjeg ureda Stranke zatražiti potvrdu s popisom ogranaka i brojem članova po ograncima 7 (sedam) dana prije donošenja odluke o izboru delegata za Osnivačku skupštinu.
(7) Podružnica se smatra osnovanom u trenutku izbora predsjednika Podružnice.
(8) Ulogu kandidacijske komisije na Osnivačkoj skupštini ima povjerenik iz stavka (3) ovog članka.
(9) Radna tijela Osnivačke skupštine su: radno predsjedništvo, verifikacijska komisija i izborna komisija te imaju najmanje po tri člana.
(10) Na odluke Osnivačke skupštine odgovarajući se primjenjuje članak 15. stavak 3 i 4 ovog Pravilnika.

Članak 23.

(1) Izborna Skupština Podružnice održava se najkasnije 120 dana od održavanja lokalnih izbora. Skupštinu saziva Predsjedništvo podružnice.
(2) Radna tijela Skupštine su: radno predsjedništvo, verifikacijska komisija, kandidacijska komisija i izborna komisija te imaju najmanje tri člana.
(3) Na Skupštini Podružnice s manje od 100 članova punopravno odlučuju članovi koji su upisani u Registar Stranke najmanje 15 (petnaest) dana prije održavanja Skupštine.
(4) Na Skupštini Podružnice s više od 100 članova punopravno odlučuju delegati ogranaka. Delegate za Skupštinu Podružnice biraju Predsjedništva ogranaka. Broj delegata određuje se na način da se na svakih započetih tri (3) člana Ogranka bira po jedan delegat.
(5) Na odluke Izborne skupštine odgovarajući se primjenjuje članak 15. stavak 3 i 4 ovog Pravilnika.

Članak 24.

(1) Zahtjev za održavanje Izvanredne skupštine mogu podnijeti Predsjedništvu Podružnice, najmanje tri predsjedništva ogranaka, 20% članova Podružnice i Predsjednik Stranke. U zahtjevu za sazivanje Izvanredne skupštine moraju se navesti razlozi, predloženi dnevni red i prijedlog odluka. Opravdanost zahtjeva ocjenjuje i konačnu odluku donosi Predsjedništvo Stranke.
(2) Skupština se mora sazvati u roku od 30 dana sukladno odluci Predsjedništva.
(3) Za sastav Izvanredne skupštine i odluke odgovarajući se primjenjuje članak 26. Stavak 3, 4 i 5 ovog Pravilnika.

Članak 25.

(1) Skupština tajnim glasovanjem bira i opoziva predsjednika, tajnika Podružnice i članove Predsjedništva Podružnice.
(2) Predsjedništvo Podružnice čine predsjednik, tajnik i sljedeći broj biranih članova prema broju članova Podružnice:
• u podružnicama do 100 članova bira se do 7 (sedam) članova;
• u podružnicama od 100 do 500 članova bira se 9 (devet) članova;
• u podružnicama s više od 500 članova bira se 11 (jedanaest) članova.
(3) Svaki član može istaknuti svoju kandidaturu za predsjednika Podružnice pod uvjetom da pribavi pismenu podršku najmanje jednog predsjedništva ogranka.
(4) Svaki član podružnice može istaknuti svoju kandidaturu za birane članove predsjedništva. (5) Članstvo u tijelu podružnice prestaje ostavkom, prestankom članstva u Stranci ili opozivom.
(6) U slučaju nemogućnosti formiranja predsjedništva podružnice zbog opravdanih razloga, Predsjedništvo stranke može imenovati Povjerenika koji preuzima funkciju predsjedništva podružnice, te samim tim sva prava i obveze istog, do ponovnog ostvarivanja uvjeta za formiranje predsjedništva podružnice.

Članak 26.

(1) Za pravovaljani izbor predsjednika, tajnika i članova Predsjedništva podružnice odgovarajući se primjenjuje članak 15. stavak 3 i 4 ovog Pravilnika.
(2) Ako se u prvom krugu izbora ne izaberu predsjednik, tajnik i puni sastav Predsjedništva Podružnice, Skupština će odmah provesti drugi krug izbora u koji ulaze po dva kandidata s najviše dobivenih glasova.
(3) U drugom krugu izabrani su kandidati s najviše glasova.
(4) Ako ni u drugom krugu nije izabran predsjednik, radno predsjedništvo raspušta Skupštinu, a novu Skupštinu saziva Predsjedništvo Stranke.
(5) Ako se ni u drugom krugu ne izabere tajnik ili potreban broj članova Predsjedništva, izbor će se održati na novoj Skupštini, koju predsjednik podružnice mora sazvati u roku od 30 dana.

Članak 27.

(1) Radom Predsjedništva rukovodi predsjednik Podružnice, a u odsutnosti ili spriječenosti mijenja ga tajnik.
(2) Tajnik Podružnice pomaže u radu predsjedniku, vodi dokumentaciju Podružnice, priprema i šalje pozive za sjednice Podružnice i Skupštine. U suradnji sa Središnjim uredom Stranke kontrolira evidenciju članstva te obavlja i druge poslove prema uputama predsjednika Podružnice.
(3) Tajnik Podružnice ili član Predsjedništva Podružnice vodi zapisnik na svakoj sjednici Podružnice. Tajnik Podružnice dostavlja zapisnik predsjedniku Podružnice i članovima Predsjedništva putem elektroničke pošte u roku od 7 dana.
(4) Za materijalno – financijsko poslovanje Podružnice odgovoran je predsjednik Podružnice.

Članak 28.

(1) Predsjedništvo Podružnice na prijedlog predsjednika donosi program rada Podružnice i program razvoja županije, kao i izborni program za lokalne izbore i obnašanje vlasti.

 

KANDIDACIJSKI POSTUPAK ZA PREDSJEDNIŠTVO STRANKE

Članak 29.

(1) Kandidate za izbor Predsjednika i Glavnog tajnika Stranke utvrđuje Predsjedništvo Stranke temeljem prethodno provedenog kandidacijskog postupka.
(2) Svaki član Stranke može se kandidirati za dužnosti iz točke 1. ovog članka.
(3) Kandidati za izbor u Predsjedništvo Stranke i Nadzorni odbor moraju prijaviti pismenu podršku najmanje jednog Predsjedništva Podružnice. Svaka podružnica može predložiti najviše pet kandidata za Predsjedništvo stranke.

 

SAZIVANJE SJEDNICA

Članak 30.

(1) Na sve sjednice i radne sastanke Predsjedništva Stranke, obvezno se pozivaju članovi Predsjedništva Strank.
(2) Članovi Predsjedništva Stranke te vijećnici koji nisu članovi tijela iz st. 1 ovog članka, imaju pravo sudjelovati u radu tih tijela, ali bez prava odlučivanja.
(3) Sjednice svih tijela Stranke u svim ustrojbenim oblicima u pravilu se sazivaju elektroničkom poštom najkasnije 5 (pet) dana prije održavanja. Članovima tijela koji nemaju elektroničku poštu pozivi se dostavljaju u pisanom obliku. Iznimno se sjednice mogu sazvati i u kraćem vremenu, ali ne kraćem od 12 sati prije održavanja.
(4) Članovi se informiraju o aktivnostima i odlukama tijela Stranke putem internetskih stranica Stranke.
(5) Javna rasprava o prijedlozima dokumenata počinje danom objave prijedloga na internim internetskim stranicama Stranke.
(6) U slučaju hitnosti ili nekog drugog opravdanog razloga, predsjednici tijela Stranke mogu održati dopisnu sjednicu Predsjedništva. Na dopisnoj sjednici Predsjedništva mogu se usvajati samo odluke čiji je prijedlog dostavljen u cjelini i obrazložen. Odluka se smatra usvojenom ako se za prihvaćanje izjasni najmanje 2/3 članova Predsjedništva.

 

SREDIŠNJI URED STRANKE

Članak 31.

(1) Predsjedništvo Stranke može na prijedlog Predsjednika imenovati stručne suradnike Predsjedništva za razna područja.

Članak 32.

(1) Središnji ured obavlja administrativne, stručne, informativne, savjetodavne, poslove arhiviranja i druge poslove vezane za unaprjeđivanje i razvoj Stranke sukladno aktima Stranke.
(2) Poslove Središnjeg ureda obavljaju profesionalno zaposleni, suradnici temeljem ugovora o djelu te volonteri.
(3) Središnji ured vodi i njime upravlja Glavni tajnik Stranke koji je odgovoran Predsjedništvu Stranke.
(4) Predsjedništvo Stranke određuje, sukladno potrebama, za koje poslove je potrebno zaposlenje, vrstu ugovora o radu koji će se sklopiti i vremensko trajanje ugovora o radu. (5) Iznimno, za obavljanje poslova iz stavka 3. ovog članka, može se sklopiti ugovor o djelu.

Članak 33.

(1) Središnji ured obavlja poslove iz svog djelokruga propisanog aktima Stranke, a osobito:
• osigurava infrastrukturu, uvjete i obavlja tehničke poslove za održavanje sjednica središnjih tijela, stručnih odbora Stranke te za rad dužnosnika Stranke,
• osigurava, organizira i pruža pomoć i savjetovanje,
• obavlja administrativne poslove, arhivira akte i dokumente Stranke,
• vodi blagajnu i obavlja blagajničke poslove,
• osigurava infrastrukturu i uvjete za vođenje registra članova Stranke,
• osigurava infrastrukturu, uvjete i obavlja tehničke poslove vezane uz medijsku promociju Stranke,
• uključuje izradu, nabavku i održavanje sustava neophodnih za rad Stranke,
• osigurava infrastrukturu, uvjete i obavlja poslove po zadacima Izbornog stožera u izbornoj godini,
• okuplja, osigurava i koordinira vanjskim suradnicima i volonterima Stranke.
(2) Glavni tajnik Stranke kao voditelj Središnjeg ureda Stranke koordinira poslove:
• financijskog i materijalnog poslovanja,
• odnosa s medijima i javnošću,
• osiguravanja izrade godišnjeg plana prihoda i rashoda, završnog računa i izvješća,
• komunikacije s državnim službama, uključujući izradu i dostavu izvješća,
• prikupljanje podataka s terena na zahtjev Predsjednika i Predsjedništva,
• vođenja evidencije kadrova i osposobljavanja za rad u Središnjem uredu,
• organizira sjednice središnjih tijela stranke,

Članak 34.

(1) Za obavljanje povremenih ili privremenih stručnih poslova na prijedlog može se angažirati vanjske suradnike.
(2) Vrsta, obim, područje, vrijeme trajanja i iznos naknade utvrđuju se ugovorom o radu, odnosno ugovorom o djelu.
(3) Odluku o prijemu u radni odnos donosi Predsjedništvo, a na prijedlog Predsjednika Stranke i Tajnika Stranke.
(4) Prednost u zapošljavanju ili angažiranju imaju osobe koje su volontirale u središnjem ili uredu Stranke najmanje 6 mjeseci.
(5) Predsjedništvo može zatražiti na uvid dokaze o stručnosti, kompetentnosti i ispravnosti kandidatkinje ili kandidata za radno mjesto, a za njihovo utvrđivanje provesti će se intervju.

Članak 35.

(1) U Središnjem uredu, radi stjecanja znanja, iskustva i vještina mogu raditi volonteri, bez zasnivanja radnoga odnosa.
(2) Volonteri imaju pravo na naknadu putnih troškova.
(3) Odluku iz st. 1 ovog članka donosi Predsjednik. (4) Ako zakonom nije drugačije određeno, na volontera se primjenjuju odredbe ovoga Pravilnika, osim odredbi o sklapanju ugovora o radu, plaći i naknadi plaće.
(5) Na volontere se primjenjuju odredbe Zakona o volonterstvu.

Članak 36.

(1)Pravilnik stupa na snagu i primjenjuje se danom donošenja te se objavljuje na web – stranicama Stranke.

Članak 37.

(1)Predsjedništvo izabrano u skladu s prethodno usvojenim Pravilnikom o članstvu i ustroju stranke, može ostati u istom sazivu do sljedećih unutarstranačkih izbora.

Predsjednica stranke:
Kristina Vidan