Direkt

Etički kodeks stranke

Na temelju članka 22. Statuta Skupština stranke Pametno za Split i Dalmaciju/Direkt, na svojoj redovnoj sjednici 13.05.2022. donosi:

ETIČKI KODEKS

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

(1) Etičkim kodeksom Stranke se utvrđuju i definiraju etička načela i pravila ponašanja kojih su se članovi i zaposlenici (u daljnjem tekstu samo članovi, ali sve odredbe se odnose i na zaposlenike) Stranke Pametno za Split i Dalmaciju/Direkt (u daljnjem tekstu: Stranke) dužni pridržavati, posebice prilikom obavljanja stranačkih dužnosti, u komunikaciji s drugim članovima i građanima.
(2) Svrha Etičkog kodeksa je da se što efikasnije promiču i realiziraju programska načela i ciljevi Stranke.
(3) Posebnu dužnost poštovanja etičkih načela i pravila ponašanja imaju članovi koji obnašaju unutarstranačke i/ili javne funkcije te svi neovisni kandidati koje Stranka podrži.
(4) Izrazi koji se koriste u ovom Statutu, a imaju rodno značenje, koriste se neutralno i odnose se jednako na muški i ženski rod.

 

II. ETIČKA NAČELA

Članak 2.

(1) Članovi Stranke su dužni promicati vrijednosti i djelovati u skladu s programskim načelima i ciljevima, Statutom, ovim Kodeksom i drugim propisima Stranke.
(2) Članovi su dužni u svakom trenutku poštovati integritet i dostojanstvo drugih članova Stranke i građana bez diskriminacije ili povlašćivanja na osnovi dobi, nacionalnosti, etničke ili socijalne pripadnosti, jezičnog ili rasnog podrijetla, političkih ili vjerskih uvjerenja ili sklonosti, invalidnosti, obrazovanja, socijalnog položaja, spola, bračnog ili obiteljskog statusa, spolne orijentacije ili na bilo kojoj drugoj osnovi.
(3) Članovi su dužni čuvati osobni ugled, ugled Stranke i ostalih članova te izbjegavati bilo kakva neprimjerena i nepristojna ponašanja i ophođenja.
(4) U svim oblicima javnih nastupa i djelovanja, a posebno u kojima predstavljaju Stranku, članovi su dužni iznositi stavove sukladno programskim načelima i ciljevima, odnosno Statutu Stranke i ostalim odlukama stranačkih tijela, pri tome pazeći na svoj osobni ugled, ugled Stranke i njenih članova.
(5) U svim oblicima javnih nastupa i djelovanja, a pogotovo u kojima predstavljaju Stranku, članovi ne smiju iznositi podatke koji bi mogli naštetiti njenom ugledu i narušiti povjerenje građana u njena programska načela i ciljeve.
(6) Članovi ne smiju zlouporabiti ovlasti i položaj u Stranci u svrhu ostvarivanja materijalne ili druge koristi za sebe ili drugu pravnu i fizičku osobu.
(7) Članovi ne smiju koristiti u nedozvoljene svrhe službene informacije o djelovanju i radu Stranke, odnosno odavati povjerljive podatke koji se tiču rada Stranke i njenih članova.
(8) Članovi su dužni poštovati Ustav i pridržavati se svih važećih zakona Republike Hrvatske.

 

II. PRAVILA PONAŠANJA

Članak 3.

(1) Članovi su dužni savjesno ispunjavati svoje obveze prema stranci i aktivno obavljati unutarstranačke i javne dužnosti za koje su izabrani.
(2) Međusobni odnosi članova, odnosno svi oblici komunikacije moraju se temeljiti na uzajamnom poštovanju, povjerenju, suradnji, pristojnosti, odgovornosti i strpljenju, te su članovi dužni izbjegavati svako neprimjereno ponašanje.
(3) Ako član iznosi stav koji načelno nije u suprotnosti s Programom i Statutom, ali nije u skladu s usvojenim stavom Stranke ili stav Stranke o tom pitanju nije definiran, dužan je to naglasiti.
(4) Članovi su dužni u ophođenju s građanima postupati pristojno i profesionalno.
(5) Članovi su dužni izbjegavati bilo kakav sukob privatnog i javnog interesa, a u slučaju sukoba dužni su ga riješiti u javnom interesu.
(6) Članovi ne smiju neovlašteno istupati u ime Stranke ili neovlašteno pregovarati i dogovarati se s predstavnicima drugih političkih opcija i/ili stranaka.
(7) Članovi su se dužni pripremati za rasprave i sjednice stranačkih tijela, kao i javne nastupe, te se držati tema rasprave i izbjegavati svađe na bilo kojoj razini.
(8) Članovi koji obnašaju unutarstranačke funkcije su dužni sudjelovati u izbornim kampanjama, a posebno oni koji su kandidati Stranke za javne funkcije.
(9) Članovi koji su izabrani na javnu funkciju su dužni svoje dužnosti izvršavati profesionalno, odgovorno i aktivno.
(10) Članovi koji su izabrani na javnu funkciju su dužni omogućiti biračima da ih kontaktiraju.
(11) Članovi koji su izabrani na javnu funkciju su dužni s posebnom pažnjom postupati s javnim novcem i imovinom te sve prihode i troškove prikazivati transparentno i u što kraćem roku.
(12) Članovi su dužni s pažnjom postupati s imovinom Stranke.
(13) Članovi koji obavljaju javne dužnosti u zakonodavnoj ili izvršnoj vlasti ne smiju primiti dar u vrijednosti iznad 300 kuna i/ili povlasticu koji stvaraju osnovanu sumnju u nepristranost obavljanja dužnosti. Darovima se ne smatraju uobičajeni darovi između članova obitelji, rodbine i prijatelja, te državna i međunarodna priznanja, odlikovanja i nagrade.
(14) Članovima nije dopušteno primati ili pružati nikakve usluge ili mjere u zamjenu za bilo koji oblik političke podrške.
(15) Članovima nije dopušteno pristrano djelovati ili diskriminirati bilo koga na temelju osobnih veza ili poznanstava.
(16) Članovi ne smiju donositi odluke, odnosno sudjelovati u donošenju odluka koje utječu na financijski ili drugi interes člana obitelji, poslovnog partnera te trgovačkog društva, ustanove ili druge pravne osobe u kojoj se član Stranke namjerava zaposliti.

 

III. DISCIPLINSKA ODGOVORNOST

Članak 4.

(1) Član je disciplinski odgovoran:
– ako ne poštuje Statut, Program, usvojene politike, odluke stranačkih tijela i Etički kodeks Stranke,
– ako postupa protivno općim aktima Stranke,
– ako ne slijedi programska načela i ciljeve Stranke,
– ako svojim postupkom šteti ugledu Stranke i/ili njegovim članovima
(2) Teže povrede su one povrede navedene u člancima 2. i 3. ovog Kodeksa koje imaju teže značenje s obzirom na važnost, prirodu povrijeđenog dobra, opseg štete ili druge posljedice koja je povredom nastala te s obzirom na okolnosti pod kojima je radnja izvršena odnosno propuštena.
(3) Težim povredama će se smatrati naročito:
1. kontinuirano nesavjesno obavljanje ili nečinjenje unutarstranačkih i javnih dužnosti,
2. neovlašteno pregovaranje i dogovaranje s predstavnicima drugih političkih opcija i/ili stranaka,
3. neovlašteno istupanje u ime Stranke,
4. neovlaštena distribucija informacija i dokumenata Stranke medijima,
5. plasiranje negativnih i lažnih informacija o Stranci i članovima Stranke medijima,
6. opstruiranje izabranih dužnosnika Stranke na svim razinama,
7. grubo vrijeđanje časti, ugleda i dostojanstva stranačkih tijela i/ili članova, uznemiravanje ili spolno uznemiravanje članova uzrokovano bilo kojom diskriminacijskom osnovom, a naročito po osnovi rasne, nacionalne ili etničke pripadnost, te spolne ili seksualne orijentacije, 8. narušavanje ugleda članova i Stranke u javnim nastupima za Stranku te općenito društvenim javnim ili privatnim nastupima,
9. neprimjereno postupanje prilikom unutarstranačkih izbora (trgovanje glasovima, obećavanje funkcija i sl.),
10. neovlašteno korištenje i/ili raspačavanje osobnih podataka članova i podataka ili informacija vezanih za rad Stranke,
11. uništavanje imovine Stranke,
12. davanje netočnih informacija članovima koje prouzroče štetu članu i/ili stranci,
13. nekolegijalno ponašanje prema drugim članovima (preuzimanje zasluga za odrađeni posao, agitiranje za smjenu s funkcije uz isključivu namjeru da se ista preuzme i sl.).
14. neutemeljeno iniciranje disciplinskog postupka od strane člana kod onih tijela koja sukladno Statutu i Etičkom kodeksu mogu inicirati disciplinski postupak. Neutemeljenost prijave ovlašten je utvrditi jedino Nadzorni forum i temeljem tog utvrđenja po provedenom postupku izreći disciplinsku mjeru;
(4) Lakšim povredama će se smatrati naročito:
1. izazivanje svađe, širenje tračeva i narušavanje međuljudskih odnosa između članova,
2. neinformiranost i neupućenost stranačkih dužnosnika u stranačke odluke i akte koji se distribuiraju putem info mailova svim članovima Stranke,
3. neprovođenje odluka stranačkih tijela,
4. neovlašteno raspolaganje prostorijama Stranke,
5. ometanje rada bilo kojeg stranačkog tijela,
(5) Član koji je pri počinjenju povrede postupao pod djelovanjem više sile ili prijetnje neće odgovarati za povredu.

 

IV. POSTUPAK PRIJAVE KRŠENJA PRAVILA ETIČKOG KODEKSA

Članak 5.

(1) Prijavu za kršenje odredbi ovog Kodeksa ili Statuta Stranke može podnijeti bilo koji član stranke.
(2) Prijava se podnosi Nadzornom odboru ili Predsjedništvu Stranke.
(3) Nakon zaprimanja prijave, Nadzorni odbor će je u roku od 7 dana uzeti u razmatranje, te po potrebi zatražiti očitovanje prijavljenog člana.
(4) U slučaju potrebe, Nadzorni odbor može tražiti dodatna pojašnjenja od prijavitelja.
(5) Nakon prikupljenih informacija, Nadzorni odbor odbor izriče sankciju ili odbacuje prijavu.
(6) Odluka se mora putem elektroničke pošte dostaviti Predsjedništvu stranke, prijavitelju i prijavljenom članu.
(7) Odluka mora biti donešena u roku od 30 dana od zaprimanja prijave.
(8) U slučaju da prijavitelj ili prijavljeni član nisu zadovoljni donešenom Odlukom, mogu uložiti prigovor Predsjedništvu stranke u roku od 7 dana od zaprimanja Odluke.
(9) Predsjedništvo je dužno razmotriti prigovor i donijeti Odluku u roku od 7 dana od dana zaprimanja prigovora, te o svojoj odluci obavijestiti prijavitelja i prijavljenog člana.

 

V. SANKCIJE

Članak 6.

(1) Nadzorni odbor/Predsjedništvo stranke mogu izreći sljedeće sankcije:
1. opomena
2. privremeno oduzimanje prava za obnašanje pojedinačnih ili svih funkcija do dvije godine 3. isključenje iz Stranke
(2) Sankcije iz čl. 6. st. 1. i 2. izriču se za lakše povrede.
(3) Sankcije iz čl. 6. st. 2. i 3. izriču se za teže povrede.

 

VI. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 7.

Ovaj Kodeks stupa na snagu danom donošenja i objavljuje se na web stranicama Stranke.

Predsjednica Stranke:
Kristina Vidan